อาจารย์ประจำหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี

รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง

ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย

ดร.ทนง ทองภูเบศร์

ดร.ประทีป มากมิตร

ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

นอ.ดร.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

ดร.วีระกุล อรัณยะนาค

พล.ร.ต.หญิง ดร.วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร

ดร.สาลินี มีเจริญ

ดร.ปลวัชร รุจิรกาล

รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน

ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ

ผศ.ดร.จำรัส แจ่มจันทร์

ดร.ละมุล รอดขวัญ

ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์

ดร.สมใจ สืบเสาะ

ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม

 

ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์

ดร.อุษา งามมีศรี

ดร.พงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร

ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี

ดร.นวลใย นิลบรรพ์

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

ดร.มานิตย์ สีสง่า

ดร.พรรณี เทพสูตร

ดร.สุพัชร พันธุระศรี

ดร.สมชัย สินแท้

ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร

ระบบฐานข้อมูล การติดตามงาน

รวมเอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา

RCIM 1-แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

RCIM2-แบบคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์

RCIM 3-แบบฟอร์มการชำระค่าบำรุงการศ฿กษาและค่าทำเนียมการศึกษา 

RCIM 4- แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา

RCIM 5- แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

RCIM 6- แบบฟอร์มการลงทะเบียนรายวิชา

RCIM 7- แบบฟอร์มการเพิ่มและถอนรายวิชา

RCIM 8- แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา

RCIM 9 – แบบฟอร์มการลาพักการศึกษา

RCIM 10 – แบบฟอร์มการลาออก

RCIM 11 – แบบฟอร์มการขอสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประเมินความรู้

RCIM 11 – แบบฟอร์มการขอหนังสือราชการ

RCIM 12 – แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์ / ค้นหาอิสระ

RCIM 13 – แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา

RCIM 14 – แบบฟอร์มการยื่นความสำเร็จการศึกษา

RCIM 15 – แบบฟอร์มการขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

RCIM 1-แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

RCIM2-แบบคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์

RCIM 3-แบบฟอร์มการชำระค่าบำรุงการศ฿กษาและค่าทำเนียมการศึกษา 

RCIM 4- แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา

RCIM 5- แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

RCIM 6- แบบฟอร์มการลงทะเบียนรายวิชา

RCIM 7- แบบฟอร์มการเพิ่มและถอนรายวิชา

RCIM 8- แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา

RCIM 9 – แบบฟอร์มการลาพักการศึกษา

RCIM 10 – แบบฟอร์มการลาออก

RCIM 11 – แบบฟอร์มการขอสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประเมินความรู้

RCIM 11 – แบบฟอร์มการขอหนังสือราชการ

RCIM 12 – แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์ / ค้นหาอิสระ

RCIM 13 – แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา

RCIM 14 – แบบฟอร์มการยื่นความสำเร็จการศึกษา

RCIM 15 – แบบฟอร์มการขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วารสาร ชมรมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ / ชมรมนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย อย่างมืออาชีพ

ปฏิทินการศึกษา