พร้อมหรือยัง? ที่จะก้าวสู่เส้นทางแห่งการเป็นผู้นำ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารมืออาชีพในภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และภาคเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ rcim 

จุดเด่นของหลักสูตร

01

เนื้อหาเข้มข้น

เน้นการเรียนรู้แบบทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง

02

คณาจารย์มากประสบการณ์

จากหลากหลายสาขาวิชา

03

หลักสูตรทันสมัย

ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกปัจจุบัน

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท

พัฒนาทักษะการบริหาร

เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทันสมัย

รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท

ขยายเครือข่าย

พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในแวดวงการบริหาร

รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท

เพิ่มโอกาสทางอาชีพ

ก้าวสู่อาชีพการงานที่หลากหลาย

ทำไมต้องเรียน หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารมืออาชีพในภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และภาคเอกชน เนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ช่วยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบกลยุทธ์ และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ความประทับใจของการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
5/5
“ผมรู้สึกประทับใจกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มาก เนื้อหาการเรียนเข้มข้น ทันสมัย และตอบโจทย์ความท้าทายของโลกปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์สูง ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง ผมยังประทับใจกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน ทุกคนมีความตั้งใจเรียน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดี”
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
5/5
“สิ่งที่ดิฉันประทับใจที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน การจำลองสถานการณ์ และการทำโครงการ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ดิฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพัฒนาทักษะการทำงาน”
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
5/5
“สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือ โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อนร่วมชั้นเรียนของผมมาจากหลากหลาย backgrounds แต่ละคนมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ช่วยให้ผมเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง”

รัฐประศาสนศาสตร์ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ rcim