การประเมิน ESG: ประตูสู่ความยั่งยืน

การประเมิน ESG: ประตูสู่ความยั่งยืน

การประเมิน ESG: ประตูสู่ความยั่งยืน
การประเมิน ESG: ประตูสู่ความยั่งยืน

บทความนี้มุ่งตอบคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับการประเมิน ESG:

 • การประเมิน ESG คืออะไร?
 • ทำไมการประเมิน ESG จึงสำคัญ?
 • ใครเป็นผู้ประเมิน ESG?
 • เกณฑ์การประเมิน ESG มีอะไรบ้าง?
 • ผลการประเมิน ESG มีผลอย่างไร?
 • แหล่งข้อมูลสำหรับการประเมิน ESG

1. การประเมิน ESG คืออะไร?

การประเมิน ESG เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองค์กร เป็นการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลัก ESG ขององค์กร โดยพิจารณาจาก 3 มิติหลัก ได้แก่:

 • สิ่งแวดล้อม (Environment): ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใชพลังงาน การปล่อยมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • สังคม (Social): ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อสังคม เช่น สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในที่ทำงาน การพัฒนาชุมชน
 • การกำกับดูแล (Governance): ประเมินระบบการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ ความโปร่งใส และจริยธรรม

2. ทำไมการประเมิน ESG จึงสำคัญ?

การประเมิน ESG มีความสำคัญต่อทั้งองค์กรและนักลงทุน ดังนี้

สำหรับองค์กร:

 • ช่วยให้เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนด้าน ESG ขององค์กร
 • ช่วยระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาส
 • ช่วยพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ ESG
 • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • ช่วยดึงดูดนักลงทุนและลูกค้า

สำหรับนักลงทุน:

 • ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน
 • ช่วยคัดเลือกหุ้นที่มีการดำเนินงานตามหลัก ESG
 • ช่วยลงทุนอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนระยะยาว

3. ใครเป็นผู้ประเมิน ESG?

มีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้บริการประเมิน ESG ดังนี้

 • หน่วยงานในประเทศ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
 • หน่วยงานต่างประเทศ: MSCI, S&P Global, FTSE Russell

4. เกณฑ์การประเมิน ESG มีอะไรบ้าง?

เกณฑ์การประเมิน ESG ของแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาประเด็นหลัก ดังนี้

 • สิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใชพลังงาน การปล่อยมลพิษ การจัดการน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • สังคม: สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในที่ทำงาน การพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การกำกับดูแล: โครงสร้างการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การเปิดเผยข้อมูล

5. ผลการประเมิน ESG มีผลอย่างไร?

ผลการประเมิน ESG ช่วยให้องค์กรและนักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ดังนี้

 • องค์กร: ใช้ผลการประเมินพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ ESG
 • นักลงทุน: ใช้ผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน

6. แหล่งข้อมูลสำหรับการประเมิน ESG

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA): 
 • UNEP FI: https://www.unepfi.org/
 • PRI: https://www.unpri.org/

บทสรุป

การประเมิน ESG เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ESG #การลงทุนยั่งยืน#หุ้นESG#ธุรกิจยั่งยืน#พัฒนาอย่างยั่งยืน#SDGs#สิ่งแวดล้อม#สังคม#การกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย#สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย#ESG#SustainableInvestment#ESGInvestingSustainableBusiness#Sustainability#SDGs#Environment#Social#Governance#StockExchangeofThailand#ThaiBondMarketAssociation #rcim #วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *